top of page
Search

Dechrau Newydd! New Beginnings!

Croeso i fyd Grisial! Rydym yn fusnes bach a dwyieithog, sydd wedi sefydlu ym mynyddoedd Eryri! Rydym wedi gweld faint mor anhygoel ydi Cymru a’r traddodiadau sydd ynddi, felly rydym wedi penderfynu seilio ein gemwaith ar hynny, gan roi ymdeimlad o dirwedd, ysbryd a chalon Cymru ym mhob un o’n gemwaith! Fydd cyfle nawr i chi gadw darn o Gymru yn eich calonnau am byth!


Ar ein blog byddwn yn rhyddhau pob newyddion am gynnyrch newydd, neu os rydym yn teithio i leoliadau gwahanol gyda’r busnes! Cadwch eich llygaid ar ein blog!


————-————


Welcome to the world of Grisisl! We are a small and bilingual business, set up in the mountains of Eryri! We have seen how amazing Wales is and its traditions, so we decided to base our jewelry on that, giving all of our jewelery a sense of the landscape, spirit and heart of Wales! You will now have the opportunity to keep a piece of Wales in your hearts forever!


On our blog we release all news about new products, or if we travel to different locations with the business! Keep an eye on our blog!
10 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page